Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

ΛΟΓΟΣ ΕΝΘΕΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΟΣ!!

 

«Επειδή εμολύναμε τον νουν μας,

την καρδίαν μας και το σώμα μας,

με λόγον, με έργον, κατά διάνοιαν,

τώρα δεν έχομεν παρρησίαν,

δεν έχομεν ένδυμα γάμου...

Δι’ αυτό πρέπει να καθαρισθώμεν,

με εξομολόγησιν, με δάκρυα,

με πόνον ψυχής και το πάντων ανώτερον,

με προσευχήν, όπου καθαρίζει

και τελειοποιεί τον άνθρωπον»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής