Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ!!


 

«Η μεγαλυτέρα δύναμις την οποίαν έχομεν, διά να επαναφέρωμεν ψυχάς εις τον Θεόν, είναι η δύναμις της προσευχής! Και το υψηλότερον όπου ημπορεί τις να κάμη, είναι να προσεύχεται! Όταν το Άγιον Πνεύμα, εγγίζη την καρδίαν ενός ανθρώπου, πάντοτε εμπνέει θερμήν αγάπην εις την καρδίαν του! Οδηγεί την ψυχήν να ανακαλύψη το μυστικόν ότι, όλα πηγάζουν από την προσευχήν!

Να προσεύχεσαι θερμά και να εμπιστευθής την κάθε υπόθεσίν σου εξ’ ολοκλήρου εις τον Κύριόν μας, και να Τον παρακαλέσης να σου χορηγήση τα καλά και τα συμφέροντα. Είναι αλήθεια ότι, ο άνθρωπος δεν πρέπει να μένη μετέωρος. Η ψυχή η οποία παραδίδεται εις τον Κύριον, έχει να κερδίση τα μέγιστα, διότι ειρηνεύει, γαληνεύει, δύναται να προσεύχεται, έχει τον νουν διαυγή, την καρδίαν καθαράν και είναι σχετικώς αμόλυντος!

Η επιμονή και υπομονή διά την επιτυχίαν του Θελήματος του Θεού, η εγκαρτέρησις εις την ιεράν προσευχήν, θα φέρη τα καλλίτερα αποτελέσματα, απ’ ό,τι ημείς ζητούμεν προηγουμένως! Θα φέρη προπαντός την ειρήνην της ψυχής δίχως την οποίαν, “ουδείς όψεται τον Κύριον”!

Έχετε ανάγκην μεγάλης προσοχής και εγκαρτερήσεως εν τη προσευχή. Αλλά διά να εισακουώμεθα, πρέπει να έχωμεν την μεγίστην των αρετών, την ταπείνωσιν, η οποία είναι η βάσις και το κορύφωμα πασών των αρετών! Επίσης, εν τη προσευχή, να λησμονώμεν ει τι έχομεν κατά τινος. Να ζητούμεν αγάπην, συγχώρησιν και μετάνοιαν διά τους διώκοντας ημάς, να αποφεύγωμεν την κατάκρισιν!»!!

Γέρων Αθανάσιος Χαμακιώτης (1891–1967)