Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

Σέ σύναξι σέ ἱερό Ναό, εἶπε κάποιος ἐκκλησιαζόμενος στόν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο:
 
«Χρειάσθηκε κάποτε ἕνας κύριος νά συνοδεύση τή σύζυγό του ἀσθενή στήν ᾽Αγγλία. Μετά τήν τακτοποίησί της στό νοσοκομεῖο, πῆγε σ᾽ ἕνα ἑστιατόριο νά φάη. Στό γεῦμα σάν συνειδητός Χριστιανός ἔκανε τό Σταυρό του. ῞Οταν ἦλθε ἡ ὥρα νά πληρώση, ζήτησε τόν λογαριασμό καί, πρός ἔκπληξίν του, τό γκαρσόνι τοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ὅλα πληρωμένα.

—Πῶς;
 
—Νά, ἐκεῖνος ὁ κύριος τά πλήρωσε.
 
Τόν πλησίασε λοιπόν καί τόν ρώτησε γιατί τό ἔκανε αὐτό.
 
—Μέ ξέρετε;
 
—῎Οχι, εἶδα ὅμως ὅτι εἶσαι Χριστιανός καί αὐτό μοῦ ἀρκεῖ.
 
Τόν ρώτησε στή συνέχεια τό λόγο τῆς παρουσίας του στήν ᾽Αγγλία καί ὅταν ἔμαθε γιά τήν ἀσθένεια τῆς συζύγου του τοῦ ἔδωσε κι ἕνα τσέκ γιά τήν ἀντιμετώπισι τῶν ἰατρικῶν ἐξόδων!».