Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ!!!


«Λάβετε παιδείαν καὶ μὴ ἀργύριον, καὶ γνῶσιν ὑπὲρ χρυσίον δεδοκιμασμένον· κρείσσων γὰρ σοφία λίθων πολυτελῶν,
πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν.»  

(Παροιμ. Η,10-11)

Ο Σοφός Σολομών, φωτισμένος όπως ήταν από τον Θεόν, μας δίδει αυτές τις μοναδικές και αιώνιες συμβουλές!!!
Τι καλλίτερο, από την κατά Θεόν μόρφωση, την αληθινή γνώση και την άνωθεν Σοφία!!!
Όποιος αξιωθή από τον Πάνσοφoν Θεόν, να αποκτήσει αυτά τα τρία μεγάλα δώρα, συνδυασμένα με βαθειά ταπείνωση, καθαρή καρδιά και πολλή αγάπη, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, διότι είναι ο πραγματικά πάμπλουτος!!!