Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

«ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΝΑΟΣ ΘΕΟΥ ΕΣΤΕ…;;» (Α’Κορινθ. Γ’16’)!!!

 

 

«Κάνε την καρδιά σου Μοναστήρι! Κτύπα εκεί το σήμαντρο, ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές!    Ο Θεός είναι δίπλα σου!»!!

 

Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, ο Ιατρός (1877-1961).

 

Δεν υπάρχει καλλιτέρα και πνευματικοτέρα σύστασι και μάλιστα, διά τας εντός ή εκτός εισαγωγικών δυσκόλους ημέρας, λόγω των απαγορευτικών εξόδων, εξ αιτίας της πολύ επικινδύνου εξελίξεως της πανδημίας!

 Και αυτό, επειδή πολλοί παραπονούμεθα περί του ότι, δεν έχομε την δυνατότητα προσβάσεως εις τους Ιερούς Ναούς.

Ασφαλώς και δεν υπάρχει πολεμική ή πολύ περισσότερο διωγμός κατά της Εκκλησίας, αλλά την καταλυτική απάντησι εις τα «παράπονα» μας, μάς την δίδει ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος Ιατρός και Ομολογητής, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ο οποίος πράγματι υπέστη φοβερούς διωγμούς (π.χ. φυλακίσεις, βασανιστήρια και εξορίας)!!

Μάς λέγει, λοιπόν, πολύ απλά ότι, εάν μετατρέψωμε την καρδιά μας σε προσευχητάριο, τότε ο Κύριος θα είναι πάντοτε μαζί μας και η ζωντανή παρουσία Του θα καλύπτη όλα τα υποτιθέμενα κενά!!

Ας το εφαρμόσωμε, αρχίζοντες ο καθένας από τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, και τότε με ηρεμία και χαρά θα διαπιστώσωμε ότι, και «οι καρδιές μας» θα γίνουν Ιερά Θυσιαστήρια, και τα σπίτια μας «κατ’ οίκον Εκκλησίαι»!!