Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

«ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, Α ΜΟΙ ΕΔΩΚΕΝ Ο ΘΕΟΣ» (Εβρ.Β’13’)!!!

 

        Ο αοίδιμος γέρων π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, αγαπούσε, εκτιμούσε και εχαίρετο με τας ευλογημένας επιλογάς των Χριστιανών, όταν ήσαν σύμφωνοι με τας εντολάς του Θεού.
        Επομένως, βλέποντας κάποιον να πορεύεται κατά την κλίσιν του είτε προς τον γάμον είτε προς την κατά Θεόν αφιέρωσιν, τον ενίσχυε και τον ενδυνάμωνε εις την επιλογήν του!         Κατ’ αυτόν τον τρόπον, εδημιούργησε μία ευρυτάτη πνευματική οικογένεια, της οποίας μέλη ήσαν αφιερωμένοι κληρικοί και μοναχοί και λαϊκοί, έγγαμοι κληρικοί και ευλαβείς έγγαμοι οικογενειάρχαι!
        Απόδειξις τούτου και η ανωτέρω σπανία φωτογραφία, η οποία ελήφθη εις την είσοδον της Ιεράς Μονής Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος, την Οποίαν ο αείμνηστος Γέροντας ίδρυσεν!