Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

«ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΡΑΘΩΜΕΘΑ» (Η υψίστη φιλοσοφία)!!!

 

<<Λέγει ο προφήτης Ησαΐας: «Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου» (Ησαΐας ΚΣΤ’16’)!!!

Μέσα στις θλίψεις και στους πειρασμούς Σέ ενεθυμήθην Κύριε.

Πολλές φορές, όταν έχουμε όλα τα αγαθά, ξεχνάμε τον Θεόν. Όπως λέγει η Γραφή γιά τον Ισραήλ: «Ἐνεπλήσθη, καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος, ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη· καὶ ἐγκατέλιπε τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν» (Δευτερ. ΛΒ’15’)!!! Τον εκαλόθρεψα, λέγει, τον Ισραήλ, τον επάχυνα, του έδωσα Λαούς γύρω να κατακτήση, του έδωσα γη, όλα αυτά, και εκείνος με απελάκτισε και με εγκατέλειψε. Και πολλές φορές επέτρεψε ο Θεός να υποδουλωθή ο Ισραηλιτικός Λαός, γιά να ξαναγυρίση εις Αυτόν!

Εξ αυτού συμπεραίνομε ότι, ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και μάς αφήνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε, διότι η ελευθερία είναι δώρο Του, και ο Θεός δεν αναιρεί τον Εαυτό Του, δεν παίρνει πίσω το δώρο που μας έδωσε.

Συγχρόνως, όμως, ο Θεός μας αγαπά, διότι είμεθα παιδιά Του. Όταν λοιπόν κάνουμε κακή χρήσι της ελευθερίας, μας δίδει ένα κτύπημα, γιά να συνέλθουμε. Και εάν συνέλθουμε, συνήλθαμε. Αν δεν συνέλθουμε, «ἄξια… ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν» (Λουκ. ΚΓ’41’), κατά την ημέρα της Κρίσεως.

Να παραμένουμε, λοιπόν, κοντά εις τον Θεόν. Όσο είμεθα κοντά Του, ισχύει τό: «Παρεμβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων Αὐτὸν καὶ ῥύσεται αὐτούς» (Ψαλμ. ΛΓ’8’)!!!

Η πίστις μας ήτο ανέκαθεν και θα υπάρχη εις τους αιώνας των αιώνων! Δεν ήταν μόνο γιά την παλαιά εποχή και ούτε ίσχυε μόνο γιά τους Αποστόλους και τους Πατέρας. Αρκεί εμείς να είμεθα σαν αυτούς. Ο Θεός είναι ο Ίδιος!! «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ Αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Εβρ. ΙΓ’8’)!!! Η ζωή μας, η ύπαρξή μας, στα Χέρια Του. Με απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνον να αναφωνούμε, αλλά και να ζούμε τό: «αυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»!!!

 

Πηγή: εκ του βιβλίου του Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, «Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα» σελ. 257-258