Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

«ΠΑΝΤΕΣ ΕΞΕΚΛΙΝΑΝ» (Ψαλμ. MB΄4΄)!!!


 

«Δυστυχώς, η σημερινή γενεά η πονηρά και διεστραμμένη, η αμαρτωλός και υπερήφανος, της οποίας τα τέκνα, και μεταξύ αυτών και εγώ ο έσχατος πάντων και αμαρτωλότερος πάντων, εξεκλίναμε και εξαχρειωθήκαμε. Εδιώξαμε την ταπείνωση, εδιώξαμε τον Θεό, τον Οποίον με τα χείλη τιμούμε, υμνούμε, οι δε καρδιές μας μακράν Αυτού απέχουν.

Γι᾽ αυτό, περιπατούμε σε δρόμους ανώμαλους, σε κρημνούς, σε τόπους βρωμερούς, ακάθαρτους και σε σκότος διαπορευόμεθα· ο δε Θεός, προς τους σκολιούς, σκολιάς οδούς αποστέλλει. Φροντίζομε τον εξωτερικό άνθρωπο να τον παραστήσουμε ταπεινό, άγιο, όχι και τον εσωτερικό. Ίσως υπάρχουν και μερικοί, ολίγοι, σπάνιοι, δυσεύρετοι ταπεινοί, αλλ᾽ είναι κεκρυμμένοι...

Ο Πανάγαθος και Φιλανθρωπότατος Θεός και Σωτήρ ημών, εν τη Απείρω Αυτού Αγαθότητι, Ειδώς ότι έγκειται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά, μας έδωσε μέσον διά του οποίου και τα μικρά και τα μεγάλα επίσης αμαρτήματα δυνάμεθα να εξαλείψωμε: Το μέσον αυτό είναι η μετάνοια και εξομολόγηση!!

Είναι δε τόσον Φιλάνθρωπος ο Θεός, ώστε δεν λυπείται τόσον διότι αμαρτήσαμε, όσον λυπείται διότι δεν μετανοούμε. Ας μετανοήσωμε, αγαπητοί, τώρα που έχομε καιρό, διότι δεν γνωρίζομε την ώρα του θανάτου. Ας μετανοήσωμε και ας εξομολογηθούμε καθαρώς και με συντετριμμένη καρδιά τις αμαρτίες μας, γιά να συμφιλιωθούμε με τον Κύριο και αποκτήσωμε την άφεση των αμαρτιών μας και αξιωθούμε της σωτηρίας μας»!!

 

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)