Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΑΦΘΑΡΣΙΑ!!!

 

<<Τούτος ο υλικός κόσμος, είναι το Βασίλειο του Χρόνου, που τον κάνει ν΄ ανθίζει και να μαραίνεται αδιάκοπα… Η φθορά, είναι ο σκληρός νόμος που έβαλε απάνω του τούτος ο τύραννος… Μ΄ αυτή την άσπαστη αλυσίδα βαστά και τον άνθρωπο, σκλάβο-ανήμπορο, κάτω από τα πόδια του...

Μόνο μία ελπίδα υπάρχει γι΄ αυτόν, να γλυτώσει από την φθορά:

Ο Χριστός!

Ο Λυτρωτής!

Ο Καθαιρέτης της φθοράς!

Εκείνος που πάτησε τον θάνατο και που είπε:

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται» (Ιωάνν. ΙΑ΄26΄)!!!

«Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα» (Ιωάνν. ΣΤ΄51΄)!!!

Ναί!

Μόνο ο Χριστός, που είναι ο Λόγος του Πατρός και που πήρε από Αυτόν κάθε εξουσία, θα δώσει την αφθαρσία στους αγαπημένους Του, καταργώντας και τον χρόνο και τον τόπο της ύλης, από τον κόσμο της φθοράς!!

Να, τί λέγει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος γι΄ αυτή την αλλαγή:

«Ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾖ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται» (Πέτρ.Γ΄10΄)!!!

Και στην Αποκάλυψη, είναι γραμμένα τα παρακάτω λόγια γιά τον Καινούριο Κόσμο της Παλιγγενεσίας:

«Καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Αποκάλυψ.ΚΒ΄5΄)!!!>>!!!

 

«Ο χρόνος και ο κόσμος της φθοράς» - Φώτης Κόντογλου (1895-1965)