Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ!!!Η Γαλιλαία είναι επαρχία του Ισραήλ, εις το βόρειον μέρος. Εις την Γαλιλαίαν περιώδευσε ο Κύριος, τον περισσότερον χρόνον της επί Γης παρουσίας Του. «Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού» (Ματθ. Δ΄23΄)!!!

Εδώ ευρίσκεται η Ναζαρέτ, η πόλις του Ευαγγελισμού! Η Κανά, όπου έκανε το πρώτο θαύμα! Η θάλασσα της Τιβεριάδος ή της Γαλιλαίας, όπου γύρω εις τα παράλιά της διεδραματίσθησαν τόσα γεγονότα της επί Γης ζωής του Κυρίου!

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων, ευρίσκεται εις τα παράλια της λίμνης. Ενταύθα ο Κύριος ετέλεσε πλείστα θαύματα και εδίδαξε πολλάκις και πολλούς! Εθεράπευσε τους δύο τυφλούς, τον παραλυτικόν, τον οποίον εκατέβασαν εκ της στέγης, την συγκύπτουσαν γυναίκα, τον δούλον του Εκατοντάρχου, την αιμορροούσαν, ανέστησε την θυγατέρα του Ιάειρου, κ.α.. Εις τον χώρον ευρέθησαν και τα ερείπια αρχαίας συναγωγής, εις την οποίαν ήρχετο ο Κύριος τα Σάββατα και εδίδασκε! Πλησίον της συναγωγής, ήτο η οικία της πενθεράς του Αποστόλου Πέτρου. Σήμερον, εις την Καπερναούμ υπάρχουν μόνο τα ερείπια της συναγωγής και ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων πλησίον της λίμνης. Ο Ιερός Ναός είναι κτισμένος εκεί όπου, κατά την παράδοσιν, ευρίσκετο η οικία, εκ της οποίας ωμίλει ο Κύριος και εκατέβασαν εκ της στέγης τον παραλυτικόν.

 

Ευχαριστίες στον φωτογράφο μας, Γεώργιο.

Πηγή κειμένου: jerusalem-patriarchate