Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2024!!!


 

Το εν τω Ιορδάνη Εκλάμψαν Φώς της Τρισυποστάτου Θεότητος, εξεδίωξε το ζοφερόν και ψηλαφητόν σκότος των αντιθέων δυνάμεων του αποστάτου βυθίου δράκοντος!!!

 

Έκτοτε, «οι θέλοντες ευσεβώς ζήν» (Β΄Τιμόθ.Γ΄12΄), «ως τέκνα φωτός περιπατούσι» (πρβλ.Εφεσ.Ε΄8΄) και τα αγαθά έργα του Φωτός ποιούσιν, ενδυναμούμενοι υπό τής Θείας Χάριτος!!!

 Ούτοι αποτελούσι τους όντως «κλητούς και εκλεκτούς» (πρβλ.Ματθ.ΚΒ΄14΄), οίτινες, «γνωσθέντες υπό (Τού) Θεού» (Γαλάτ.Δ΄9΄), επειδή ελευθέρως και μετ’ αυταπαρνήσεως εστρατεύθησαν «ως καλοί στρατιώται Ιησού Χριστού» (πρβλ.Β΄Τιμόθ.Β΄3΄), πορεύονται ασφαλώς την μαρτυρικήν οδόν της εκκοπής του ιδίου αυτών θελήματος!!!

 

Ως τελικόν σκοπόν και στόχον, αι θεοκίνητοι και φωτοειδείς αυταί προσωπικότητες, έχουν θέσει την εκτέλεσιν των Θείων Εντολών και εμπνέονται μόνον (!!!), από την Αποστολικήν παραγγελίαν: «Τούτο γάρ εστι θέλημα του Θεού, ο αγιασμός υμών»(Α΄Θεσσαλ.Δ΄3΄)!!!

 

Αυτούς ας έχωμεν ως πρότυπα και ούτω πως, θα δυνηθώμεν και ημείς να καταστώμεν, «του Φωτός δοχεία και φεγγοβόλοι αστραπαί»!!!

 

π.Α.Γ.Π.