Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΟΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΙ!!


 

«Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον

ἐν οὐρανῷ θεασάμενος,

καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν

οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος,

ὁ ἐν βασιλεῦσιν,

Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν

τῇ χειρὶ σου παρέθετο·

ἣν περίσωζε διὰ παντὸς

ἐν εἰρήνη, πρεσβείαις

τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε»!!!

 

Η Εκκλησία μας, τιμά την Ιερά Μνήμη Τους, στις 21 Μαΐου.