Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!!!

Τοιουτοτρόπως, προητοιμάζοντο οι Άγιοι, οι Ήρωες, οι Αγωνισταί 
και οι έντιμοι και επιτυχημένοι Άνθρωποι!!!
 
 


(Εκ  του Αναγνωστικού, της Γ' Δημοτικού 1952, σελ. 5-8)