Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

«ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΕΛΑΒΕ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΒΡΕΩΣ»!!!    Ὁ ἱστορικὸς Πολύβιος, ποὺ γεννήθηκε περὶ τὸ 206 π.Χ., γράφει εἰς τὴν περίφημη Ἱστορία του χαρακτηριστικῶς διὰ τοὺς Μακεδόνες:


«Τίνος καὶ πηλίκης δεῖ τιμῆς ἀξιοῦσθαι Μακεδόνας, οἳ τὸν πλείω τοῦ βίου χρόνον οὐ παύονται διαγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀσφαλείας; τι γὰρ ἀεὶ ποτ’ ἂν ἐν μεγάλοις ἦν κινδύνοις τὰ κατὰ τοὺς Ἕλληνας, ε μὴ Μακεδόνας εἴχομεν πρόφραγμα ;» (Ἱστορία Θ, 35, 2-3).     Δηλαδή, «ποίας καὶ πόσο μεγάλης τιμῆς  εἶναι ἂξιοι  οἱ Μακεδόνες, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸ μεγαλύτερον διάστημα τῆς ζωῆς των δὲν παύουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας τῶν Ἑλλήνων ; Ἐπειδή (ποῖος ἀγνοεῖ), ὅτι πάντοτε θὰ ἐκινδύνευον τὰ μέγιστα οἱ Ἕλληνες, ἂν δὲν εἶχον προπύργιον τοὺς Μακεδόνας;».

     Εἰδικώτερον δὲ διὰ τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον, ὁ αὐτὸς Πολύβιος τονίζει, ὅτι:«Τιμωρίαν ἔλαβε παρὰ τῶν Περσῶν ὑπὲρ τῆς εἰς ἅπαντας τοὺς Ἕλληνας ὕβρεως», ὅτι «μεγάλων κακῶν κοινῇ πάντας ἡμᾶς ἔλυσε, καταδουλωσάμενος τοὺς βαρβάρους καὶ παρελόμενος αὐτῶν τὰς χορηγίας, αἷς ἐκεῖνοι χρώμενοι κατέφθειραν τοὺς Ἕλληνας… Καὶ τέλος ὑπήκοον ἐποίησε τὴν Ἀσίαν τοῖς Ἕλλησι» (Ἱστορία Θ, 34, 2-3).    Δηλαδή, ὅτι «ἐτιμώρησε τοὺς Πέρσας διὰ τήν εἰς βάρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἐξευτελιστική  τους συμπεριφορά», διότι «ἀπήλλαξεν ὅλους μας ἀπὸ μεγάλες συμφορές, ὑποδουλώσας τοὺς βαρβάρους καὶ ἀφαιρέσας ἀπὸ αὐτοὺς τὰ μέσα, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦντες ἐκεῖνοι κατέστρεφον τοὺς Ἕλληνας… Καὶ τέλος ὑπέταξε τὴν Ἀσίαν εἰς τοὺς Ἕλληνας».

Πηγή: aristeia.online  -  Επεξεργασία ημέτερα.