Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ.


ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ!!!

Του Ευαγγελισμού των ψυχών, προηγείται η μετάνοια!!
Εάν τα συγκλονιστικά παγκόσμια γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων αποτελέσουν, δι’άπαντας και ένα έκαστον προσωπικώς, την αφυπνιστικήν σάλπιγγα προς επιστροφήν και εν συντετριμμένη καρδία εξαίτησιν του Θείου Ελέους, θα ζήσωμεν το θαύμα!!
ΤΟΤΕ, ο Πανάγαθος Επουράνιος Πατήρ, «επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν» της Παναχράντου Κεχαριτωμένης Μαριάμ, την υπερύψωσε πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων επιλέξας παναξίως αυτήν ως γνησίαν Μητέρα του Μονογενούς Υιού Του και δι’Αυτής ευηγγελίσατο ημίν «Χαράν Μεγάλην»!!
ΤΩΡΑ, εάν του προσφέρωμε τα καθαρτικά των ημετέρων αμαρτιών δάκρυα ειλικρινούς μετανοίας, θα επιβλέψη ως Φιλοικτίρμων Πατήρ και θα χαρίση την λυτρωτικήν λύσιν και διέξοδον, και από την πρόσκαιρον λοιμικήν μάστιγα και από τον αιώνιον δεύτερον θάνατον!!
Καλήν μετάνοιαν και μετά βεβαιότητος θα βιώσωμε το διπλούν αναστάσιμον και κοσμοχαρμόσυνον μήνυμα!!!

π.Α.Γ.Π.