Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ!!

 

<<…Ο πατέρας μου, Μηνάς Κεφαλάς, ήταν υιός του Ανδρέου και της Μαριάννας το γένος  Κατσαΐτη, και εγεννήθη εις το Ληξούρι της Κεφαλλονιάς. Ο παπά-Μπασιάς ήτο στενός φίλος της οικογένειας Κατσαΐτη, την οποία επεσκέπτετο πολύ συχνά. Η νόνα μας (γιαγιά μας) είχε αποκτήσει δύο θυγατέρες και η επιθυμία της ήτο, να αποκτήση και υιούς.

Όταν σε κάποια επίσκεψι ο παπά-Μπασιάς επληροφορήθη, ότι ανέμενε τέκνον, της ευλόγησε την κοιλίαν της και ανέφερε τα ονόματα: «Μηνάς, Βίκτωρ, Βικέντιος». Η Μαριάννα Κεφαλά εγέννησε άρρεν τέκνον το οποίον και εβάπτισε Γεράσιμον. Το τέκνον μετ’ ολίγον όμως απέθανεν. Ο παπά-Μπασιάς την επεσκέφθη και πάλιν και αφού την είδε περίλυπο της είπε ότι, είχε παρακούσει τους λόγους του. Την επαρηγόρησε όμως, λέγοντας της ότι,  θα εγεννούσε και πάλι αγόρι και της ευλόγησε την κοιλία επαναλαμβάνοντας τα τρία ονόματα : «Μηνάς, Βίκτωρ, Βικέντιος».

Επειδή εις την οικογένειαν τα ονόματα αυτά δεν υπήρχαν, ποτέ δεν τους εδόθη προσοχή. Αργότερα όμως η κυρία Μαριάννα Κεφαλά ενεθυμήθη ότι, εις το πλούσιον οικογενειακόν εικονοστάσιον εις το Αργοστόλι, υπήρχε μία εικών με τρείς Αγίους, την οποία η οικογένεια Κατσαΐτη είχε φέρει από το Βυζάντιον. Τότε την εζήτησε από τους γονείς της και την έφερε εις το Λυξούρι.

Μετ’ ολίγον εγέννησε τον πρώτον υιόν, τον οποίον ο παπά-Μπασιάς εβάπτισε Μηνάν, μετά εγέννησε τον Βίκτωρα και τέλος τον Βικέντιον. Έκτοτε η εικών αυτή  εθεωρείτο θαυματουργός και εστέλλετο εκάστην 11ην Νοεμβρίου εις την Εκκλησία διά προσκύνημα. Την εικόνα αυτήν έχομε τώρα εις το σπίτι μας…>>

Νίκη Γουλανδρή 

 Πηγή: «Άγιος Παναγής Μπασιάς» Πρωτ. Κων/νου Γκέλη