Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ.


 

«Η συνήθεια αποτελεί τον καλλίτερον υπηρέτην και το χειρότερο αφεντικό»!!

 

Δημόκριτος (περ.460 - περ.360 π.Χ.)

 

          Ο φημισμένος σοφός της αρχαιότητος Δημόκριτος, μεταξύ των άλλων εμπνευσμένων ρήσεων που άφησε είναι και η ανωτέρω!

          Όντως, η καλή συνήθεια, όταν ελέγχεται από την λογικήν ψυχήν του ανθρώπου, αποτελεί άριστον υπηρέτην και βοηθεί αφάνταστα εις την πνευματικήν πρόοδον!

           Αντιθέτως, η κακή συνήθεια, είναι ο χειρότερος ψυχοσωματικός τύραννος και δι’ αυτόν τον λόγον οι παλαιοί και σώφρονες άνθρωποι εδίδασκον: «Χαλεπόν η συνήθεια»!

          Και πράγματι, η κακή συνήθεια όταν καλλιεργηθή και χρονοτριβήση, δεν αποβάλλεται ευκόλως…