Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

Η ΟΡΘΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ!!

 

Πατέρα Επιφάνιε, λένε μερικοί σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη ότι, δεν πρέπει να μελετούμε την ιστορία των Εβραίων.

Και απαντά ο Γέροντας:

<<Δεν είναι η ιστορία των Εβραίων. Είναι η προϊστορία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού! Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας! Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, και ο Ιακώβ, μπορεί να είναι κατά σάρκα πρόγονοι των Ισραηλιτών, αλλά κατά πνεύμα είναι δικοί μας!

Αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Γινώσκετε ἄρα ὅτι, οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ. Προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. Ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ» (Γαλ. Γ’,7-9’)!!!

Και ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους: Μη νομίζετε ότι το να λέτε, «Πατέρα έχομε τον Αβραάμ», έχει κάποια αξία, αφού εσείς δεν πολιτεύεσθε, όπως ο Αβραάμ.

Ο Χριστιανικός λαός είναι ο κατά πνεύμα Ισραήλ. Όποιος Χριστιανός μιμείται την πίστιν του Αβραάμ, αυτός είναι παιδί του Αβραάμ. Και όχι οι Εβραίοι, οι οποίοι απεδοκίμασαν τον Μεσσία, στον οποίο ο Αβραάμ επίστευσε και προσδοκούσε. Όλοι οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τον Μεσσία προσδοκούσαν! Και ο Ιακώβ και οι άλλοι Πατριάρχες. Και ο Θεόπτης Μωϋσής, ο οποίος είπε: «Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι Κύριος ὁ Θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε» (Δευτερονόμιον ΙΗ’15’)!!!

Eίναι, λοιπόν, κατά πνεύμα, δικοί μας πρόγονοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης! Η αντίληψις ότι, η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία του Εβραϊκού Λαού, είναι στρεβλή. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται γιά την προϊστορία του Χριστιανισμού! Είναι η προϊστορία του Ιδίου του Κυρίου μας! 

Οι Ιουδαίοι τώρα είναι πλέον αντίχριστοι, δεν είναι περιούσιος λαός, εξέπεσαν... Δεν το ψάλλομε την Πεντηκοστή: «Ιουδαίοι… ἀπιστίᾳ νοσήσαντες, Θεϊκῆς ἐξέπεσον Χάριτος…»; >>!!