Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Ο ΟΝΤΩΣ ΜΙΜΗΤΗΣ, ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΟΙΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!

<<Ο προικισμένος από σπάνια ηθικά και πνευματικά χαρίσματα π. Γερβάσιος, ο οποίος έφερε επάνω του την σφραγίδα της δωρεάς του Θεού, εχρημάτισε μαθητής του Άγίου του αιώνα μας, του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, εις την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν.

Ο Άγιος Νεκτάριος εδίδασκε Ποιμαντικήν, την οποίαν διήνθιζε με ποιήματά του προς την Θεομήτορα, μελοποιημένα από τον Ίδιον και τα οποία υπό την καθοδήγησίν του εψάλλαμε.

Σ’ ένα μάθημά Του, σχετικόν με τα καθήκοντα του «Ποιμένος» εγείρεται ο νεαρός π.Γερβάσιος και ζητεί ευλαβώς την άδειαν να ομιλήση.

 «Ποιμήν καλός», λέγει, «είναι, όχι ο κατ’ επάγγελμα τυπικώς ενασκών τα καθήκοντά του, αλλά ο ολοψύχως και ενσυνειδήτως αφιερωμένος εις την Εκκλησίαν, που αδιάκοπα αγωνίζεται να κάμη βίωμα του ποιμνίου του, τας υποθήκας του Ευαγγελίου και των Γραφών, υπεισερχόμενος εις τας ουσίας και εκλαϊκεύων αυτάς. Ο στηλιτεύων τας αντιδράσεις και αντιμετωπίζων τον «φαρισαϊσμόν» με το μαστίγιον, όπως ο Κύριος εις τον Ναόν του Σολομώντος.

Αυτός πρέπει να είναι:

-Υπόδειγμα λιτότητος και αφιλοχρηματίας!

-Στοργικός προς φίλους και εχθρούς!

-και, Προσφέρων εαυτόν θυσίαν, προκειμένου να περισώση το απολωλός πρόβατον! 

Εν μιά λέξει, να είναι αδιάβλητος εν παντί και πάντοτε»!!

 Με συγκίνησιν ο Άγιος Νεκτάριος τον καλεί κοντά του, τον ευλογεί και μας λέγει:

«Τοιούτος εμπρέπει ημίν ποιμήν»!!

Και Ανυψών τους δακρυβρέκτους οφθαλμούς Του προς τον Ουρανόν, προσθέτει προφητικά:

«Εις το Πρόσωπόν Του, βλέπω τον αυριανόν “ταγόν” της Εκκλησίας μας! Τον πραγματικόν Ποιμένα του Χριστεπωνύμου πληρώματος! Ο Κύριος μετ' αυτού!»!!

Και η προφητεία του Αγίου Νεκταρίου επαληθεύθηκε!>>!!

 

Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος

Πηγή: «Ο Άγιος Γερβάσιος των Πατρών» Τόμος Α’ – Παναγιώτου Αντ. Λόη