Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

ΕΟΡΤΙΟΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ, 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022!!

 

Η επαξίως Καταστάσα Μήτηρ του Θεού ημών, εν τοις Ουρανίοις δώμασι μεθίσταται σήμερον!!

Η Θεοδόχος Γαστήρ, εν ταις Χερσί του Θεανθρώπου Υιού Αυτής, εναποτίθεται την Παναγίαν Αυτής Ψυχήν!!

Η μηδέποτε μολύνασα Εαυτήν, έργω ή λόγω ή διανοία, και αμέσως μετά την ταπεινήν Αυτής αποδοχήν του γενέσθαι «Μήτηρ της Ζωής», τη Πανσθενουργοφώτω Χάριτι του Παναγίου Πνεύματος, Απαλλαγείσα οριστικώς της ρίζης του προπατορικού αμαρτήματος, και σωματικώς μετετέθη εις τον Επουράνιον Θρόνον της Βασιλομήτορος!!

Εκείθεν, ως την μεγίστην παρρησίαν Έχουσα, παρά τω Θρόνω της Μεγαλειότητος του Παμβασιλέως Χριστού του Θεού, μεσιτεύει υπέρ ημών, και αι πρεσβείαι Αυτής έχουσι σωστικήν δύναμιν!!

Ημείς άπαντες οι συναμαρτωλοί, θαρρούντες εις την Μητρικήν Αυτής Αγάπην και Στοργήν, μετανοούντες ειλικρινώς διά τα καθημερινά ημέτερα ατοπήματα και ταπεινοφρόνως παρακαλούντες την Αυτής Ευσπλαγχνίαν, απολαμβάνομεν της Γοργοϋπηκόου Αυτής Συνδρομής!!!

π.Α.Γ.Π.