Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ!!

 

<< Η στροφή όλων μας προς τον Χριστό, αποτελεί σανίδα σωτηρίας γιά το Έθνος που κινδυνεύει. Μία μόνη ελπίδα μάς απομένει, εάν θέλουμε και εμείς να σωθούμε από τον κίνδυνο και η Πατρίδα μας να ζήση: Να μετανοήσωμε!!

Η Κυβέρνηση και όλοι οι Έλληνες, εάν θέλουμε την σωτηρία μας, θα την βρούμε μόνο στην μετάνοια και την επιστροφή στον Θεό, από τον Οποίο απομακρυνθήκαμε...

Τα δεινά, αγαπητοί μου αδελφοί Έλληνες Χριστιανοί, που δοκιμάζουμε σήμερα, προέρχονται από εμάς. Εμείς μόνοι μας τα επισωρεύσαμε στους εαυτούς μας και στην Πατρίδα μας. Οι πολλές μας αμαρτίες εκίνησαν τον Αγαθό, Φιλάνθρωπο και Εύσπλαγχνο Θεόν σε «οργή», «θυμό» και «αγανάκτηση», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Θυμὸς καὶ ὀργή·  θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν» (Ρωμ. Β΄9΄)!!!

Και η Εκκλησία και η Πολιτεία και οι Άρχοντες αυτών, στις τωρινές ημέρες, κοιμούνται τον βαρύτατο ύπνο της αμελείας και της ραθυμίας, και εάν δεν ξυπνήσουν οι ίδιοι και δεν ξυπνήσουν τον κλήρο και τον Λαό σε μετάνοια, σε εργασία των εντολών του Θεού, των αρετών και των καλών έργων, θα δώσουν λόγο κατά την ημέρα της κρίσεως και θα τιμωρηθούν>>!!

 

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)