Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ!!


 

 

«Νικηφόρου Ὁσίου,

τοῦ λεπροῦ τὰ παλαίσματα,

καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει ἀνδρείαν,

κατεπλάγησαν Ἄγγελοι·

ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά,

ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν,

νῦν δὲ δόξῃ ἐστεφάνωται παρ’ Αὐτοῦ,

θαυμάτων διακρίσεσιν.

Χαίροις τῶν Μοναστῶν χειραγωγέ,

χαίροις φωτὸς ὁ πρόβολος·

χαίροις ὁ εὐωδίας χαρμονήν,

προχέων ἐκ λειψάνων σου»!