Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!!!

Στον αγώνα υπέρ της πατρώας Πίστεως, γράφει ο μεγάλος γέροντας Γερβάσιος, με πόνο ψυχής, γιά τούς ιερούς Κανόνες οι οποίοι συνετάχθησαν εν Πνεύματι Αγίω από τους Θεοφόρους Πατέρας:

 «Είναι θλιβερόν ότι, επί του γυμνού και ακαλλιεργήτου σήμερον αγρού των Ιερών Κανόνων επιφέρεται πνεύμα ψυχρότητος και αδιαφορίας. Λόγοις τιμώνται οι Κανόνες, από τους πλείστους, ως τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Έργω όμως, ελάχιστα εφαρμόζονται. Η παγερά αδιαφορία θανατώνει την φωνήν, ήτις τολμά να υπερασπίση τον Άγγελο-Φύλακα της Ορθοδοξίας.

Θεωρούνται οι Κανόνες περγαμηναί πεπαλαιωμέναι…

Είναι εν πολλοίς ο μεγάλος νεκρός...

Και του απονέμονται τιμαί ενός εν αποστρατεία στρατηλάτου, οδηγήσαντος κάποτε εις θρίαμβον τας στρατιάς της Εκκλησίας.

Ασφαλώς, πολλοί θα επεθύμουν μετ’ εμού να κρουσθούν οι κώδωνες συμπάσης της Ορθοδοξίας, καλούντες εις συναγερμόν διά να παύση η ολεθρία αυτή πλάνη!

Πώς εργαζόμεθα εις την οροφήν, σειουμένων των θεμελίων;

Πώς αναμένομεν ευλογίαν Θεού, δι’ εργασίαν αγνοούσαν βασικούς νόμους των μεγάλων πνευματικών θεμάτων; "Ζητείτε πρώτον (είπεν ο Κύριος), την Βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν". Πρώτα δε είναι, τα υπό των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων θεσπισθέντα και παραδοθέντα ημίν!!!

Πρωτεργάται αυτής της προσπαθείας, είναι οι ποιμένες - οι Επίσκοποι κυρίως και το ιερατείον των. Οι Επίσκοποι είναι οι θεματοφύλακες της Ιεράς παρακαταθήκης των Κανόνων! Ως άλλοι λέοντες και αετοί ("αετοί και λέοντες", κοσμούν και τους επισκοπικούς των θρόνους ) αμύνονται και επιτίθενται, εμπνέουν και αναβιβάζουν τους πιστούς των, αγωνιζόμενοι διά την τήρησιν και εφαρμογήν των ιερών Κανόνων.

Αλλοίμονον δε εις την γενεάν των Χριστιανών εκείνων, της οποίας οι Επίσκοποι ημέλησαν ή έπαυσαν να αγωνίζωνται, τον υπέρ πάντα τούτον αγώνα…»!!!

 Πηγή: «Ο Άγιος Γερβάσιος των Πατρών» Τόμος Α’ – Παναγιώτου Αντ. Λόη