Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

ΔΥΟ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ ΠΑΘΗ...


 ΄

«Η κενοδοξία και η φιλαργυρία γεννούν η μία την άλλη…

Εκείνοι μάλιστα που είναι κενόδοξοι, πλουτίζουν...

Επίσης, εκείνοι που πλουτίζουν, γίνονται κενόδοξοι...»!!

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής