Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ!!

 ΄

Διά την διατήρησι της Ορθοδόξου Παραδόσεως της Εκκλησίας, σταθερός στην Εκκλησία του Χριστού ο αείμνηστος γέρων Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, δεν διστάζει να παρατηρήση και να ελέγξη τους αρνητάς της Παραδόσεως και αξιωματούχους εκείνους, οι οποίοι ως εκ της θέσεώς των ήσαν υποχρεωμένοι να υπερμαχούν της Ορθοδοξίας, εφαρμόζοντας το Χρυσοστομικό:

«Ποίει φίλους διά τον Ιησούν, και εχθρούς διά τον Ιησούν»!!!

Καθώς επίσης και το Αριστοτελικό:

«Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δε η αλήθεια»!

 

Υπερμαχεί θαρραλέως της Ορθοδόξου Πίστεως γνωρίζοντας ότι, «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ΙΣΤ΄18΄)!!!

Ο σθεναρός αγωνιστής, ο π. Γερβάσιος, είχε ως επείγον σύνθημα:

«Στροφή προς τα οπίσω, εις τους Κανόνας και τους Πατέρας!»!!!

 

Υπενθύμιζε ότι:

«Ου συγχωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως», καθώς διεκήρυξε, ο λέων και μονομάχος της Ορθοδοξίας, Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός.

 

«Να μην υποχωρήσετε ποτέ σε ζητήματα Πίστεως!

Να είσασθε βράχοι αμετακίνητοι!», έλεγε εις τα κηρύγματά του ο π. Γερβάσιος και βροντοφωνούσε πολλάκις όπως οι Πατέρες:

«Αύτη η Πίστις των Αποστόλων!

  Αύτη η Πίστις των Πατέρων!

  Αύτη η Πίστις των Ορθοδόξων!

  Αύτη η Πίστις την Οικουμένην εστήριξεν!»!!

 

 Πηγή: «Ο Άγιος Γερβάσιος των Πατρών» Τόμος Α’ – Παναγιώτου Αντ. Λόη