Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΚΑΙ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ!!!

 

«Η πολυτεκνία, παιδιά μου, είναι μαρτυρία και μαρτύριον!!!

Μαρτυρία μεν, διότι οι πολύτεκνοι Χριστιανοί (άνδρες και γυναίκες) προβαίνουν καθημερινώς εις ομολογίαν πίστεως, αφού τηρούν την περί τεκνογονίας εντολήν του Θεού!!!

Μαρτύριον δε, διότι διαρκώς υφίστανται τους χλευασμούς και τας ειρωνείας του κόσμου τούτου, αλλά και διότι, επί συνεχούς βάσεως, επαγρυπνούν, αναλίσκονται, πονούν και σηκώνουν το βάρος της ανατροφής και της αόκνου θυσιαστικής προσπαθείας, διά την κατ' άμφω υγιείαν των πολλών τέκνων των (και του καθ’ ενός χωριστά...), με τας ιδιοτυπίας και τα προβλήματά των!»!!!

Γέρων Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος  (1930-1989)