Κυριακή 7 Απριλίου 2024

ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑ!!!


 

Έτερον πρόσωπον ηυχήθη εις τον π. Ιωήλ:

«Πάτερ μου, εύχομαι γρήγορα Δεσπότης.

Θα ωφελήσετε πολύ περισσότερον την Εκκλησίαν».

 

(Και ο πατήρ Ιωήλ απήντησε:)

«Να μου ευχηθής καλλίτερα να γίνω κάτι ανώτερο!»!

 

(Και ερώτησεν ο πιστός:)

«Τί; Αρχιεπίσκοπος; Μακάρι!!».

 

(Και ο Γέρων είπεν:)

«Όχι. Ακόμη ανώτερο!!!».

 

(Και διηρωτήθη πάλιν ο πιστός:)

«Πατριάρχης;;»

 

(Και ο Γέρων αινιγματικώς αντείπεν:)

«Όχι. Ακόμη ανώτερο!!!».

 

(Και έκπληκτος ο πιστός αντέδρασε:)

«Μα δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από Πατριάρχης».

 

(Και ο Γέρων εξήγησε:)

«Να μου ευχηθής να γίνω   Α ὑ τ ο κ ρ ά τ ω ρ !»!!!

 

(Και δις έκπληκτος και απορών ο πιστός, εφώνησεν:)

«Αὐτοκράααατωρ;;;!!!»

 

(Και συνέχισε χαμογελών ο Γέρων:)

«Ναι, Α ὑ τ ο κ ρ ά τ ω ρ !!

Όχι όμως με ψιλή, αλλά με δασεία!!»!!!

 

(Και ο πιστός:)

«Δεν σας εννοώ...».

 

(Τότε, ο μέγας Γέρων επεξήγησεν:)

«Αὐτοκράτορες με ψιλή είνε εκείνοι που εξουσιάζουν Λαούς. Α ὑ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς  με δασεία είνε εκείνοι που εξουσιάζουν τους εαυτούς των, που είνε κύριοι και όχι δούλοι των παθών των! Αυτό ας ευχηθούμε να γίνωμε. Είνε το ανώτερο από όλα τα αξιώματα!!»!!!

 

Πηγή:

ΣΤ’. Το ανώτατον αξίωμα.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.