Τρίτη 7 Μαΐου 2024

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΕΙΡΗΝΗ!!!

 

«Αίνος τῷ Θεῷ ἐκ χοϊκῶν χειλέων προσάδεται ἐπὶ τῇ Θείᾳ Μνήμῃ ὑμῶν Ραφαὴλ, Νικόλαε καὶ Εἰρήνη, πολύαθλοι Ὁσιομάρτυρες, ἔνδοξοι ὑμεῖς γὰρ ὤφθητε, ἀκραιφνεῖς στρατιῶται, τοῦ Λόγου τῆς Πίστεως, φαυλίσαντες ἐν τῷ σκάμματι, τῶν απίστων ἀγαρηνῶν τὰς μορφὰς. Καὶ νῦν προσηρείσθητε τῷ φέγγει τῆς Τριάδος καταπυρσεύοντες τὰς ἡμῶν διανοίας ταῖς πρεσβείαις ὑμῶν»!!

Οι Άγιοι Νεοφανείς Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος και Αγία Παρθενομάρτυς Ειρήνη!!

Οι Άγιοι εμαρτύρησαν στην νήσο Λέσβο, στις 9 Απριλίου 1463!!!

 

Η Εκκλησία μας τιμά την Ιεράν Μνήμην Των, την Τρίτην της Διακαινησίμου.

 Εκ της Ασματικής Ακολουθίας εν τω Μεγάλω Εσπερινώ. Ποίημα Ιερομονάχου Παχωμίου Σούγιουλτζη.