Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!!

<<Τον παλαιόν καιρόν ήτο ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιωακείμ, είχε δε και μίαν γυναίκα ονομαζομένην Άνναν. Καλός και ο άνδρας καλή και η γυναίκα, και από γένος βασιλικόν και οι δύο, αλλά η γυναίκα  ήτο  καλλιτέρα! Πολλές  γυναίκες  ευρίσκονται  εις  τον κόσμον,  οπού  είναι  καλλίτερες  από τους άνδρας. Τί  σε ωφελεί  να καυχάσαι πως είσαι άνδρας, και να είσαι χειρότερος από την γυναίκα και να πηγαίνης εις την κόλασιν και να καίεσαι πάντοτε, και η γυναίκα σου να πηγαίνη εις τον Παράδεισον και να χαίρεται πάντοτε;;

Ήσαν δε, αδελφοί μου, ο Ιωακείμ και η Άννα άνθρωποι ευλαβείς, σώφρονες, ενάρετοι, ταπεινοί. Είχαν τον οίκον των ξενοδοχείον, αλλά παιδιά δεν  έκαμνον. Γνωρίζοντες  πως  ο  Πανάγαθος  Θεός  δίδει  όλα  τα αγαθά,  Τόν  παρεκάλουν  να  τους  δώση  ένα  τέκνον,  αρσενικόν  ή θηλυκόν, και να το αφιερώσουν εις τον Ναόν. Βλέπων ο Πανάγαθος την καλήν γνώμην και των δύο, ευθύς έμεινεν έγγυος η γυναίκα του Ιωακείμ και εγέννησε την Δέσποιναν Θεοτόκον, την Βασίλισσάν μας!!

Ακούετε, αδελφοί μου, πώς ο Ιωακείμ και η Άννα είχον την ελπίδα των εις τον Θεόν και τους έδωκε την χάριν οπού Τού εζήτησαν;;!! 

Οι μάρτυρες ηγόρασαν τον Παράδεισον με το αίμα των, oι ασκηταί με την  ασκητικήν των  ζωήν,  και  ημείς,  αδελφοί,  οπού  κάμνομεν  τα παιδιά, με τί θα αγοράσωμεν τον παράδεισον;; Με την φιλοξενίαν, να  φιλεύωμεν  τους  πτωχούς,  τους  τυφλούς  και  τους  χωλούς αδελφούς  μας,  ωσάν  τον  Ιωακείμ,  και  όχι  τους  πλουσίους,  διότι έχουν εκείνοι εδώ, και μας τα ανταποδίδουν εις ταύτην την ζωήν την ματαίαν. Μα οι πτωχοί δεν έχουν να μας τα ανταποδώσουν εδώ, και μας τα δίδει ο Πανάγαθος Θεός εις τον Παράδεισον εκατονταπλασίως!!

Σεις, αδελφοί μου, οπού δεν κάμνετε παιδιά, να έχετε την ελπίδα σας  εις  τον  Θεόν,  ωσάν  τον  Ιωακείμ  και την  Άνναν,  όχι  να  κάμνετε γοητείας και μαγικά και άλλα διαβολικά, να βλέπετε την τύχην σας, την μοίραν σας με μαγείας… Εγώ νομίζω, πως βγαίνουν μερικά τέκνα του διαβόλου και περιπατούν εις τον κόσμον και λέγουν: «Δώσε μου ένα  γρόσι,  και  εγώ  να  σου  δώσω  φυλακτόν, να  κάμης  παιδίον αρσενικόν…». Εν τούτοις, να μην τους πιστεύετε, διότι πράττουν έργα διαβολικά και βλάπτουν τους ανθρώπους...>>!!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

«Διδαχή Ε΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».