Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Η ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ!!!

 

«γώ εμι νάστασις κα ζωή»   

(Ιωάνν. ΙΑ’25’)!!!