Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ!!!

 

«σθιόντων δ ατν λαβν ησος τν ρτον κα εχαριστήσας κλασε κα δίδου τος μαθητας κα επε· λάβετε φάγετε· τοτό στι τ σμά μου· κα λαβν τ ποτήριον κα εχαριστήσας δωκεν ατος λέγων· πίετε ξ ατο πάντες· τοτο γάρ στι τ αμά μου τ τς καινς διαθήκης τ περ πολλν κχυνόμενον ες φεσιν μαρτιν» 

 (Ματθ. ΚΣΤ’ 26’-28’)!!!


Μετάφρασις του ανωτέρω:

«Ενώ δε αυτοί έτρωγαν, επήρε ο Ιησούς τον άρτον και αφού ευχαρίστησε, τον έκοψε εις τεμάχια και έδιδε στους μαθητάς και είπε: “Λάβετε φάγετε· τούτο είναι το Σώμα Μου”. Και αφού επήρε το ποτήριον και ηυχαρίστησε έδωκε αυτό στους μαθητάς και είπε: “Πίετε από αυτό όλοι, διότι τούτο είναι το Αίμά Μου, με το οποίον επικυρώνεται η Νέα Διαθήκη και το Οποίον χύνεται δια την συγχώρησιν των αμαρτιών και την σωτηρίαν πολλών”»!

Σημείωσις:

Αι μεταφράσεις προέρχονται από το site orthodoxoiorizontes.gr και επραγματοποιήθησαν υπό του αειμνήστου Ιωάννου Κολιτσάρα.