Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, ΤΗΣ ΑΛΕΙΨΑΣΗΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΥΡΩ, ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΣ!!!

 

«…ατη δ μύρ λειψέ μου τος πόδας. Ο χάριν λέγω σοι, φέωνται α μαρτίαι ατς α πολλαί, τι γάπησε πολύ»   

(Λουκ. Ζ’ 46’-47’)!!!

Μετάφρασις του ανωτέρω:

«Αυτή δε μου άλειψε τους πόδας με πανάκριβο μύρον. Ένεκα δε τούτου, ακριβώς σου λέγω ότι, είναι συγχωρημέναι αι πολλαί αυτής αμαρτίαι, διότι ηγάπησε πολύ Εμέ τον Λυτρωτήν, και επόθησε βαθύτατα την λύτρωσίν της»!

Σημείωσις:

Αι μεταφράσεις προέρχονται από το site https://orthodoxoiorizontes.gr και επραγματοποιήθησαν υπό του αειμνήστου Ιωάννου Κολιτσάρα.