Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ!!!

 

«Τότε μοιωθήσεται βασιλεία τν ορανν δέκα παρθένοις…, πέντε δ σαν ξ ατν φρόνιμοι κα α πέντε μωραί»  

 (Ματθ. ΚΕ’ 1’-2’)!!!

Μετάφρασις του ανωτέρω:
«Τότε η Βασιλεία των Ουρανών θα είναι ομοία με δέκα παρθένους… Πέντε από αυτάς ήσαν φρόνιμοι και αι πέντε μωραί»!
 

Σημείωσις

Αι μεταφράσεις προέρχονται από το site orthodoxoiorizontes.gr και επραγματοποιήθησαν υπό του αειμνήστου Ιωάννου Κολιτσάρα.