Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

ΤΑ ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ!!!

 

«Κα τε πλθον π τν τόπον τν καλούμενον Κρανίον, κε σταύρωσαν ατν κα τος κακούργους ν μν κ δεξιν ν δ ξ ριστερν… Ες δ τν κρεμασθέντων κακούργων βλασφήμει ατν λέγων· ε σ ε Χριστός, σσον σεαυτν κα μς.  ποκριθες δ τερος πετίμα ατ λέγων· οδ φοβ σ τν Θεόν, τι ν τ ατ κρίματι ε; Κα μες μν δικαίως· ξια γρ ν πράξαμεν πολαμβάνομεν· οτος δ οδν τοπον πραξε. Κα λεγε τ ησο· μνήσθητί μου, Κύριε, ταν λθς ν τ βασιλεί σου. Κα επεν ατ ησος· μν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ μο σ ν τ παραδείσ»

 (Λουκ. ΚΓ’ 33’,39’-43’)!!!

 

Μετάφρασις του ανωτέρω:

«Και όταν έφθασαν εις τόπον, που ελέγετο Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν Αυτόν και τους δύο κακούργους, ένα εις τα δεξιά και ένα εις τα αριστερά. Ένας δε από τους σταυρωθέντας κακούργους τον εβλασφημούσε λέγων: “Εάν συ είσαι πράγματι ο Χριστός, σώσε τον εαυτόν σου και ημάς”. Ο άλλος, όμως, του απεκρίθη επιπλήττοντάς τον, λέγοντας: “Ούτε τον Θεόν συ (ο εγκληματίας και ένοχος) φοβείσαι, την στιγμή που υφίστασαι την ιδίαν καταδίκην με αυτόν τον αθώον; Και ημείς μεν δικαίως τιμωρούμεθα, διότι ¨απολαμβάνομεν¨ άξια εκείνων που επράξαμεν. Αυτός όμως κανένα ποτέ άτοπον δεν έπραξε”. Και έλεγεν στον Ιησούν: “Ενθυμήσου με, Κύριε, όταν θα έλθης με δόξαν και δύναμιν εις την Βασιλείαν σου, ώστε να απολαύσω και εγώ την χαράν και την μακαριότητα αυτής”. Και είπεν εις αυτόν ο Ιησούς: “Σε διαβεβαιώνω, ότι σήμερον θα είσαι μαζύ Μου στον Παράδεισον”»!

Σημείωσις:

Αι μεταφράσεις προέρχονται από το site orthodoxoiorizontes.gr και επραγματοποιήθησαν υπό του αειμνήστου Ιωάννου Κολιτσάρα.