Σάββατο 1 Μαΐου 2021

Η ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ!!!

 

«λθν ωσφ π ριμαθαίας, εσχήμων βουλευτής, ς κα ατς ν προσδεχόμενος τν βασιλείαν το Θεο, τολμήσας εσλθε πρς Πιλτον κα τήσατο τ σμα το ησο. δ Πιλτος θαύμασεν ε δη τέθνηκε, κα προσκαλεσάμενος τν κεντυρίωνα πηρώτησεν ατν ε πάλαι πέθανε· κα γνος π το κεντυρίωνος δωρήσατο τ σμα τ ωσήφ. Κα γοράσας σινδόνα κα καθελν ατν νείλησε τ σινδόνι κα κατέθηκεν ατν ν μνημεί, ν λελατομημένον κ πέτρας, κα προσεκύλισε λίθον π τν θύραν το μνημείου» 

(Μάρκ. ΙΕ’ 43’-46’)!!!

Μετάφρασις του ανωτέρω:

«Ήλθεν ο Ιωσήφ, που κατήγετο από την πόλιν Αριμαθαίαν, διακεκριμένος και ευϋπόληπτος Βουλευτής, ο οποίος είχε πιστεύσει στον Χριστόν και επερίμενε την Βασιλείαν του Θεού. Αυτός ετόλμησε και παρουσιάσθηκε με θάρρος στον Πιλάτον και εζήτησε το Σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος ηπόρησε, εάν τόσον γρήγορα πράγματι απέθανε ο Ιησούς. Και αφού επροσκάλεσε τον Εκατόνταρχον, τον ηρώτησε, εάν είχε πολλήν ώραν που απέθανε ο Ιησούς. Και όταν επληροφορήθη από τον Εκατόνταρχον το γεγονός, εχάρισε στον Ιωσήφ το Σώμα.  Και εκείνος, αφού ηγόρασε καινούριο σινδόνι και τον εκατέβασε από τον Σταυρόν, ετύλιξε το Σώμα στο σινδόνι και έβαλε Αυτόν εις μνημείον, που ήτο σκαμμένον εις βράχον· και εκύλισε βαρύν λίθον επάνω εις την θύραν του μνημείου»!

Σημείωσις:

Αι μεταφράσεις προέρχονται από το site orthodoxoiorizontes.gr και επραγματοποιήθησαν υπό του αειμνήστου Ιωάννου Κολιτσάρα.