Κυριακή 2 Μαΐου 2021

Η ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ!!!

 

« Κα διαγενομένου το σαββάτου Μαρία Μαγδαλην κα Μαρία το ακώβου κα Σαλώμη γόρασαν ρώματα να λθοσαι λείψωσιν ατόν. Κα λίαν πρωΐ τς μις σαββάτων ρχονται π τ μνημεον, νατείλαντος το λίου. Κα λεγον πρς αυτάς· τίς ποκυλίσει μν τν λίθον κ τς θύρας το μνημείου;  Κα ναβλέψασαι θεωροσιν τι ποκεκύλισται λίθος· ν γρ μέγας σφόδρα. Κα εσελθοσαι ες τ μνημεον εδον νεανίσκον καθήμενον ν τος δεξιος, περιβεβλημένον στολν λευκήν, κα ξεθαμβήθησαν. δ λέγει ατας· μ κθαμβεσθε· ησον ζητετε τν Ναζαρηνν τν σταυρωμένον· γέρθη, οκ στιν δε· δε τόπος που θηκαν ατόν. λλ᾿ πάγετε επατε τος μαθητας ατο κα τ Πέτρ τι προάγει μς ες τν Γαλιλαίαν· κε ατν ψεσθε, καθς επεν μν»  

(Μάρκ. ΙΣΤ’ 1’-7’)!!!

Μετάφρασις του ανωτέρω:

«Κατά την επομένην, όταν έδυσε ο ήλιος και επέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, και η Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, διά να έλθουν στον τάφον και αλείψουν τον Ιησούν. Και πολύ πρωΐ, την πρώτην ημέρα της εβδομάδος, την ώρα που εγλυκοχάραζε το φως του ήλιου, ήλθαν στο μνημείον. Και έλεγαν μεταξύ των· ποιός θα μας αποκυλίση τον βαρύν λίθον από την θύραν του μνημείου; Και μόλις εσήκωσαν τα βλέμματά των είδαν ότι είχε αποκυλισθή ο λίθος ο οποίος άλλωστε ήτο πολύ μεγάλος. Και αφού εισήλθαν στο μνημείον, είδαν να κάθεται εις τα δεξιά ένας νέος, ντυμένος λευκήν στολήν και κατελήφθησαν από φόβον και κατάπληξιν. Αυτός δε τους είπε: “Μη απορείτε και μη φοβείσθε. Γνωρίζω ότι ζητείτε Ιησούν τον Ναζαρηνόν, τον Εσταυρωμένον. Ανεστήθη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος που τον είχαν θέσει. Αλλά πηγαίνετε, είπατε στους μαθητάς του και στον Πέτρον, ότι πηγαίνει ενωρίτερα από σας εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θα τον ιδήτε, όπως σας είχε προαναγγείλει”»!

Σημείωσις:

Αι μεταφράσεις προέρχονται από το site orthodoxoiorizontes.gr και επραγματοποιήθησαν υπό του αειμνήστου Ιωάννου Κολιτσάρα.