Σάββατο 21 Μαΐου 2022

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ!!

 

1. Ας προσπαθήσωμε με πόθο, να πιούμε το πνευματικό και Θεϊκό κρασί, και να μεθύσωμε με νηφάλια μέθη, ώστε, όπως εκείνοι που πίνουν πολύ κρασί και λένε ύστερα πολλά λόγια, έτσι και εμείς, αφού πιούμε χορταστικά από το πνευματικό αυτό κρασί, να διηγούμεθα τα Θεία Μυστήρια! «Καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον» (Ψαλμ.ΚΒ΄5')!!!

 

2. Πτωχή «τω πνεύματι», είναι εκείνη η ψυχή, που γνωρίζει καλά τα τραύματά της και το σκοτάδι των παθών που την περικυκλώνει, και ζητάει συνεχώς τη λύτρωση από τον Κύριο. Διότι, επειδή δεν ευχαριστείται στα τραύματα και τους μώλωπες των παθών της και δεν δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος έρχεται και τη γιατρεύει και της αποκαθιστά το κάλλος της! Αυτή η ψυχή είναι μακάρια! Αλλοίμονο, όμως, σε εκείνη την ψυχή που δεν έχει συναίσθηση των τραυμάτων της... Αυτή την ψυχή, ο Αγαθός Ιατρός, δεν την θεραπεύει, διότι δεν Τον αναζητά, νομίζοντας ότι είναι υγιής. Λέει, λοιπόν, ο Κύριος: «Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες » (Λουκ.Ε΄31΄)!!!

 

3. Είναι πράγματι μακάριοι και αξιοζήλευτοι, γιά τα όσα απολαμβάνουν στον βίο τους, όσοι με θερμή πίστη εγνώρισαν μέσα από την πείρα τα Επουράνια Μυστήρια του Αγίου Πνεύματος και έχουν πατρίδα στους Ουρανούς! Αυτοί, είναι οι καλλίτεροι από όλους τους ανθρώπους! Γιατί;; Διότι αυτοί μόνο, όσο ζουν ακόμη στη γη, αξιώθηκαν να κατοπτεύουν τα κάλλη του Αγίου Πνεύματος! Δι’ αυτούς λέει ο Θείος Απόστολος: «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει»!!! (Φιλιππ.Γ΄20΄), και «Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, Ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν»!!! (Α'Κορινθ.B'9') ), και προσθέτει, «ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ Πνεύματος Αὐτοῦ» (Α΄Κορινθ.Β΄10΄)!!! Aυτoί είναι οι αληθινοί σοφοί και δυνατοί και ευγενείς και φρόνιμοι!

 

4. Έτσι, οι τρείς Παίδες, που δεν προσκύνησαν τον ανδριάντα του Ναβουχοδονόσορα, δεν εκάηκαν από τη φωτιά της καμίνου! Ο Προφήτης Ηλίας, κατέβασε φωτιά από τον Ουρανό με την προσευχή του! Ο Μωϋσής, ενίκησε όλη την Αίγυπτο και τον τύραννο Φαραώ! Ο Λωτ και ο Νώε και τόσοι άλλοι, που ενώ εξωτερικά είχαν πολύ ευτελή εμφάνιση, υπερίσχυσαν απέναντι σε πολλούς επισήμους και δυνατούς με τη δύναμη του Θεού!

 

5. Έτσι, η ανείπωτη Σοφία του Θεού, μας δείχνει ότι, η ανθρώπινη φύση από μόνη της, χωρίς τη Θεία βοήθεια, δεν μπορεί να πετύχει τίποτε το πνευματικό ή υλικό! Όπως η γη, εάν δεν καλλιεργηθή από τον γεωργό, δεν δίνει καρπούς, έτσι και η ανθρώπινη ψυχή, εάν δεν καλλιεργηθή από τον Δεσπότη Χριστό, δεν δίνει καρπούς αρετών! Αυτός θα καλλιεργήσει, με τη δική Του τέχνη, τις καρδιές των πιστών και θα τις προετοιμάσει να αποδώσουν τέλειους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και συγχρόνως, θα λάμψει το Φως Του στο σπίτι της ψυχής μας, που είναι σκοτισμένο από τα πάθη!

 

Μελέτημα 24ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.