Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΑΠΛΗ, ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ!!


  

«Τριακοσίους  χρόνους  μετά  την  Ανάστασιν  του  Χριστού  μας, έστειλεν ο Θεός τον Άγιον Κωσταντίνον και εστερέωσε Βασίλειον Μέγα και Χριστιανικόν, και το είχαν οι Χριστιανοί το Bασίλειον αυτό, γιά χιλίους εκατόν πενήντα χρόνους περίπου! Ύστερον, το εσήκωσεν ο Θεός από τους Χριστιανούς, και έφερεν Τούρκον και του το έδωσε, διά το ιδικόν μας καλόν! Και το έχει ο Τούρκος το Βασίλειον τριακόσιους είκοσι χρόνους και πλέον... Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο Έθνος; Διά το ιδικόν μας συμφέρον, διότι τα άλλα Έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα άμα του δώσης, κάμνεις ό,τι θέλεις...»!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός