Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΠΤΑΣ ΔΙΔΑΧΑΣ ΤΟΥ γ.ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ!!

 

<<Ο Θεοφόρος πατήρ Γερβάσιος, γιά το σιωνιστικό κατασκεύασμα του Μασσωνισμού, που αρνείται την Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πριονίζει το ταλαίπωρο Ελληνικό Έθνος μας, γράφει:

«Ο Μασσωνισμός δεν είναι αγαθοεργόν Ίδρυμα όπως κολακεύεται να διαφημίζει εαυτό... Είναι παγίς, ήτις συλλαμβάνει ευκόλως πάντα μυόφθαλμον υλιστήν, επιστήμονα και αφελή…

Είναι αυτός ούτος ο αντίχριστος, του οποίου οι οπαδοί πάντες φέρουσι το χάραγμα ή την σφραγίδα του Θηρίου της Αποκαλύψεως, το οποίον, “καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου” (Αποκάλ.ΙΖ’8’)!!!».

 

Εις ένα κήρυγμά του ο αγιασμένος γέροντας Γερβάσιος είπε, μεταξύ άλλων:

«Οι ασχολούμενοι με τα διάφορα είδη της μαντείας, χαρτομαντείας, μασσωνίας, στοιχήματα κ.τ.τ., υφίστανται την διανοητικήν τύφλωσιν και πώρωσιν... Μάλιστα, τοσαύτης αναισθησίας και πωρώσεως, ώστε να αγνοούν τας Γραφάς, ώστε δι’ αυτούς αι Άγιαι Γραφαί να είναι βιβλία εσφραγισμένα...»>>!!

  

Πηγή: «Ο Άγιος Γερβάσιος των Πατρών» Τόμος Α’ – Παναγιώτου Αντ. Λόη