Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

«Ο ΟΙΚΟΣ ΜΟΥ ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ» (Ματθ.ΚΑ'13')!!!

 

<<Ο γέρων Πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, κατήργησε τον διαχωρισμό του Μυστηρίου του γάμου εις κατηγορίας (1η, 2α, 3η) και απαγόρευε την αμοιβή εις το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, διότι η Χάρις του Θεού προσφέρεται δωρεάν!

Στον Ιερό Ναό, τα ήθελε ΟΛΑ δωρεάν γιά το Λαό, και υπέρ του Ναού, κατά προαίρεσι!

Οι ενέργειες αυτές του Παππούλη,  οι οποίες εξύψωσαν το κύρος της Εκκλησίας εις τας συνειδήσεις του Λαού, εσκανδάλισαν πολλούς καλοβολεμένους, υπερκορεσμένους και χορτάτους (Κληρικούς και επιτρόπους) Πατρινούς, οι οποίοι τον έβλεπαν με πολλή υποψία και εχθρότητα. Οι επίτροποι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, αλλά και άλλων Ι.Ναών της Πόλεως, άρχισαν να υποβάλουν αναφοράς εις την Μητρόπολι.

Ο Γέροντας, όμως, απαντούσε εις τας αντιδράσεις των σκανδαλισθέντων «ηθικών» ανθρώπων, κατά τον τρόπο που και ο Κύριος απαντούσε εις τους συγχρόνους του επικριτάς, τους υποκριτάς Γραμματείς και Φαρισαίους:

«Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.» (Ματθ. ΚΑ΄13΄)!!!>>!

 

Πηγή: «Ο Άγιος Γερβάσιος των Πατρών» Τόμος Α’ – Παναγιώτου Αντ. Λόη