Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2023

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023!!!

Η Άπειρος Σοφία και Αγάπη του Θεού, διά της του Θεανθρώπου Γεννήσεως εκ της Αειπαρθένου Θεοτόκου, επελεύσει και δυνάμει του Επισκιάσαντος Αυτήν Αγίου Πνεύματος, εχάρισεν εις το γένος των βροτών την Σωτηρίαν, την κατά Χάριν Θέωσιν και την Αιώνιον Κληρονομίαν της εν τοις Ουρανοίς Βασιλείας!!!

Προς τούτοις, «Μυστήριον κραυγής» μέγιστον τοις πιστοίς και επεγνωκόσι την αλήθειαν, και συγχρόνως σκάνδαλον τοις απίστοις και εγωκεντρικώς «ερευνώσιν», αποτελεί, ουχί μόνον το ότι ο Κύριος εγεννήθη εκ της Παρθένου εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν χρόνω, αλλ’ ότι και διαχρονικώς διαγγέλομεν άδοντες και ψαλλόντες θριαμβευτικώς εν ταις των Ορθοδόξων Χριστιανών Εκκλησίαις και Ιεραίς συνάξεσι, καλούντες μάλιστα εις ιεράν Πανήγυριν σύμπασαν την ορατήν και την αόρατον Δημιουργίαν, τό «Χριστός γεννάται, δοξάσατε»!!!

Του Μυστηρίου τούτου την κατά το ανθρωπίνως δυνατόν κατανόησιν αποκαλύπτει, ο Θείος της Αγάπης Ευαγγελιστής Ιωάννης, εξαρτών αυτήν από την εκάστου τοποθέτησιν έναντι Αυτού, είτε ως πιστεύοντος είτε ως αντιδιατιθεμένου (εκ της ιδίας ημών προαιρέσεως), και τονίζει εμφαντικώς: «Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.» (Ιωάνν. Α΄12,13)!!!

Επομένως, εις την ημετέραν προσωπικήν βούλησιν επαφίεται, να αποφασίσωμεν «τέκνα Θεού γενέσθαι», διά να Τόν ίδωμεν εν τη φάτνη ως Νήπιον, εν τη Θεία Λατρεία Παρατιθέμενον εις βρώσιν και πόσιν, και εν ταις καρδίαις ημών εσαεί Γεννώμενον!!!

 

π.Α.Γ.Π.