Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ!!


 

«Μάθε να προσεύχεσαι!

Βίαζε τον εαυτόν σου εις την προσευχήν!

Κατ’ αρχάς θα εύρης δυσκολίαν,

ύστερον όμως, όσον περισσότερον

βιάζης τον εαυτόν  σου, τόσον

ευκολώτερον θα προσεύχεσαι!

Εις την αρχήν όμως, είναι πάντοτε

αναγκαίον να βιάζη

κανείς τον εαυτό του!»!!

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης