Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ, ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!!

 

 

1. Εκείνος που περιμένει να λάβει από τον Θεόν το σπόρο της Χάριτος, πρέπει πρώτα να καθαρίζει τη γη της καρδιάς του, ώστε να πέσει ο σπόρος του Αγίου Πνεύματος, γιά να δώσει πολλαπλασίους καρπούς. Εάν δεν γίνει πρωτύτερα αυτό και δεν καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, είναι ακόμη σάρκα και ευρίσκεται μακριά από την αληθινή ζωή.

2. Από όλες τις πλευρές πρέπει να παρατηρούμε τα τεχνάσματα και τα κακούργα σχέδια του εχθρού. Διότι ο σατανάς φροντίζει και γίνεται και άγγελος φωτός ακόμη, ώστε όλους να τους οδηγήσει στην απώλεια. Έτσι ο σατανάς στους προσευχομένους προξενεί έπαρση, στους νηστεύοντας οίηση, στους αξιωθέντας Θείου Φωτός εμφανίζεται σαν άγγελος φωτός, γιά να τους ρίξει στην πλάνη. Δηλαδή στους πάντες τα πάντα μεταχειρίζεται, γιά να τους υποσκελίσει. Γι’ αυτό, με πολλή προσοχή πρέπει να φυλάγουμε την καρδιά μας, να μην πλανηθή και αντί κατοικητήριο του Θεού γίνει κατοικητήριο των δαιμόνων.

3. Γι’ αυτό και αν ακόμη κάνουμε όλα τα έργα της αρετής, να τα αποδίδουμε στον Θεόν και όχι στον εαυτό μας. Έτσι και το ότι είμεθα άνθρωποι και αυτό είναι έργο του Θεού. Γι’ αυτό, τα πάντα να αποδίδουμε στον Θεόν και σε Αυτόν να αναθέτουμε τα πάντα!

4. Όταν η γυναίκα έλθη σε συμβίωση και γάμο με τον άνδρα, γίνεται κυρία όχι μόνο στα υπάρχοντα του άνδρα, αλλά και στο ίδιο του το σώμα! Έτσι και η αληθινή και μυστική κοινωνία γάμου της νύμφης ψυχής με τον Χριστό, καθιστά αυτήν, κυρία όλων των ανεκφράστων θησαυρών Του! Διότι, όταν ο Θεός γίνει Δικός της, είναι φανερό ότι, τα Δικά Του όλα γίνονται και δικά της!

5. Όσο καιρό ο Ισραηλιτικός λαός ευαρεστούσε τον Κύριο, τον ωδηγούσε η πύρινη στήλη και η νεφέλη, και η Ερυθρά Θάλασσα του άνοιγε διάβαση και πολλά άλλα θαυμαστά απολάμβανε. Όταν όμως απομακρυνόταν από την Αγάπη Του, τότε παραδινόταν στους εχθρούς και υποτασσόταν σε πικρές δουλείες. Το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή, η οποία με την Χάρη εγνώρισε τον Θεόν, και αφού πρώτα καθαρίσθηκε από πολλούς μολυσμούς, έπειτα έγινε και αξία να λάβει και Θείες Δωρεές. Όταν όμως δεν κρατήσει ως το τέλος την πρέπουσα αγάπη στον Κύριο, εκπίπτει από τη ζωή της κοντά στον Θεόν...

Μελέτημα 29ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.