Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ!! (2/2)!! 

Η Ιερά   Μονή Ιβήρων, ευρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής χερσονήσου επάνω σε μικρό όρμο. Η Ι. Μονή απέχει περίπου μία ώρα από τις Καρυές, μία ώρα από την Ι. Μονή Σταυρονικήτα, μία ώρα από την Ι. Μονή Φιλοθέου και μιάμιση ώρα από την Ι. Μονή Καρακάλλου, εννοείται, βέβαια, με τα πόδια μέσα από καταπληκτικά και θαυμάσια μονοπάτια!

Η ί­δρυ­ση της Ι. Μο­νής Ι­βή­ρων σχε­τί­ζε­ται με την πα­ρου­σί­α στο Ά­γι­ον Ό­ρος με­λών της με­γά­λης Ι­βη­ρι­κής α­ρι­στο­κρα­τι­κής οι­κο­γε­νεί­ας των Τορ­νι­κί­ων, αλ­λά και με τις πο­λύ­τι­μες υπηρε­σί­ες που προ­σέφε­ραν στην Βυ­ζαν­τι­νή Αυ­το­κρα­το­ρί­α.

Η Ι. Μο­νή των Ι­βή­ρων, ι­δρύ­θη­κε το 980. Η Γε­ωρ­γι­α­νή α­δελ­φό­τη­τα, εγ­κα­τα­λεί­πον­τας τα κελ­λιά που τους εί­χε παραχω­ρή­σει ο Ά­γι­ος Α­θα­νά­σι­ος ο Αθωνίτης κον­τά στην Μεγίστη Λαύ­ρα, εγ­κα­τα­στά­θη­κε στην Ι. Μο­νή «την λε­γο­μέ­νην του Κλήμεντος», που ή­ταν α­φι­ε­ρω­μέ­νη στον Τί­μι­ο Πρό­δρο­μο.

Η πιό ση­μαν­τι­κή ό­μως πτυ­χή της ι­στο­ρί­ας της Ι. Μο­νής στα με­τα­βυ­ζαν­τι­νά χρό­νι­α, ήταν η α­νά­δει­ξή της σε μεί­ζον πνευ­μα­τι­κό κέν­τρο του Ελ­λη­νι­σμού της Ορ­θό­δο­ξης Α­να­το­λής!

Η πνευ­μα­τι­κή εμ­βέ­λει­α της Ι. Μο­νής, αλ­λά και η φή­μη της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πορ­τα­ΐ­τισ­σας, ξε­πέ­ρα­σε τα ό­ρι­α της Βαλ­κα­νι­κής. Αν­τί­γρα­φο της Ει­κό­νας, φι­λο­τε­χνη­μέ­νο το 1648, κα­τό­πιν πα­ρα­κλή­σε­ως του με­τέ­πει­τα Πατριάρχου Μό­σχας Νί­κω­νος, έγινε με­γά­λο θρησκευτικό προ­σκύ­νη­μα του τότε Βα­σι­λεί­ου της Μο­σχο­βί­ας.

Η συμ­με­το­χή της Ι. Μο­νής των Ιβήρων στην Ε­πα­νά­στα­ση κα­τά των Ο­θω­μα­νών το 1821, συνδέε­ται με τη δρα­στή­ρι­α μορ­φή του Ι­βη­ρί­τη Νι­κη­φό­ρου χαρ­το­φύ­λα­κος, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με την Φι­λι­κή Ε­ται­ρεί­α!

 

Ευχαριστούμε γιά τις όμορφες αυτές φωτογραφίες, τον Γεώργιο.