Κυριακή 14 Απριλίου 2019

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ «ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ».
«Επεν ββς Ποιμήν: Ζσαί σε κατά Θεόν δύνατόν στι φιλήδονον ντα και φιλάργυρον».


     Βασικές, επομένως, προϋποθέσεις για να ζήσει κάποιος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι το να μην είναι φίλος των ηδονών και του χρήματος!!

     Ούτως ή άλλως, ο Ίδιος ο Κύριός μας μας ετόνισε με ιδιαίτερη έμφαση: «Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Λουκ.16,13).

     Και βέβαια, ο Απόστολος Παύλος συνιστά αφενός μεν το: «φεύγετε τὴν πορνείαν» (Α Κορ.6,18) και αφετέρου χαρακτηρίζει την φιλοχρηματία ειδωλολατρία: «καί τήν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία»(Κολοσ.3,5).


Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 2ος