Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ!!

 

1. Πρέπει να γνωρίζωμε ότι, οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους, αποτελώντας μιά ιερή αλυσίδα:

Έτσι η προσευχή ξεκινάει από την αγάπη!

Η αγάπη από τη χαρά!

Η χαρά από την πραότητα!

Η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη!

Η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία!

Η διακονία από την ελπίδα!

Η ελπίδα από την πίστη!

Η πίστη από την υπακοή!

Η υπακοή από την απλότητα!

Επίσης και οι κακίες είναι αλυσίδα μεταξύ τους:

Το μίσος από το θυμό.

Ο θυμός από την υπερηφάνεια.

Η υπερηφάνεια από την κενοδοξία.

Η κενοδοξία από την απιστία.

Η απιστία από τη σκληροκαρδία.

Η σκληροκαρδία από την αμέλεια.

Η αμέλεια από τη χαύνωση.

Η χαύνωση από την ολιγωρία.

Η ολιγωρία από την ακηδία.

Η ακηδία από την ανυπομονησία.

Και τέλος η ανυπομονησία από τη φιληδονία.

2. Ο,τιδήποτε καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το λερώνει με τα δικά του σπέρματα. Δηλαδή με την κενοδοξία, την οίηση, το γογγυσμό, ούτως ώστε το καλό να μη γίνεται προς δόξαν Θεού ή με προθυμία.Ο Άβελ, γιά παράδειγμα, προσέφερε στον Θεόν θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάϊν προσέφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα  πρώτα... Γι’ αυτό και ο Θεός εδέχθηκε τη θυσία του Άβελ και δεν εδέχθηκε τα δώρα του Κάϊν. Απ’ αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό, αν το κάνουμε με αμέλεια ή καταφρονητικά ή γιά κάποιον άλλο λόγο και όχι γιά τον Θεόν, δεν γίνεται ευπρόσδεκτο από τον Θεόν!!

Μελέτημα 4ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές
.