Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

«ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΠΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ»(Εκκλησιαστής Α’9’)!!!


 

«Ὅμοια γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὰ μέλλοντα τοῖς γεγονόσιν»!

«Τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον, είναι ίδια με αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν»!

Αριστοτέλης