Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ«ΟΧΙ»!!


 

<<Αδελφοί! Η Πατρίδα μας δεν είναι χθεσινή. Αριθμεί ιστορία 3.000 ετών. Αφ’ ής στιγμής επαρουσιάσθη εις την σκηνή της Παγκοσμίου Ιστορίας η Ελλάδα, έπαιξε τον ρόλο πρωταγωνιστού. Προς την Ελλάδα είχαν στραμμένα τα βλέμματα όλοι. Από την Ελλάδα έπαιρναν φως! Το όνομα «ΕΛΛΗΝ», ήτο το πλέον τιμημένο όνομα! Η ακτινοβολία της Ελλάδος, της Οποίας η δύναμις δεν υπήρξε η ύλη, αλλά το ΠΝΕΥΜΑ, το αθάνατο Ελληνικό πνεύμα, έφθανε μέχρι των πηγών του Νείλου, των Ηρακλείων στηλών, του Ευφράτου, του Γάγγου. Παντού είναι σπαρμένα μύρια μνημεία, τα οποία φωνάζουν ότι, απ’ εδώ επέρασεν, όχι η βάναυσος βία των σημερινών κατακτητών και των Νερώνων της Ρώμης, αλλά η Ελληνική ιδέα, η οποία εθαυματούργησε!

Ώ Ελλάς, ποιός θα ψάλη την δόξαν σου;

Αλλά ήλθε η ημερομηνία της 29ης Μαΐου 1453…

Τα Ασιατικά στίφη, κατέλυσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η βία εφαίνετο ότι ενίκησε το πνεύμα. Επηκολούθησε η σκλαβιά τεσσάρων αιώνων, κατά τους οποίους, παν μεν άλλο Έθνος δεν θα έζη, αλλά θα εξηφανίζετο, όπως τόσα άλλα Έθνη εξηφανίσθησαν, όταν κατεκτήθησαν. Αλλά η Πατρίδα μας ΟΧΙ!! Από τον βαρύν εκείνον χειμώνα έπεσαν τα άνθη, κατεστράφησαν οι κλάδοι, εγυμνώθη το δένδρο, αλλά κάτω από την γη, που επατούσεν ο τύραννος, έζη η ρίζα.

Πού είναι η Ελλάς; Ερωτούσαν με ειρωνείαν οι εχθροί της, ολίγα έτη προ της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821.

Αλλά να το θαύμα!

Η 25η Μαρτίου 1821!!

Άγγελος Κυρίου λέγει εις την Παρθένον, «Χαίρε!»!!!

Αλλά και Άγγελος Κυρίου λέγει προς την Ελλάδα, η οποία είχε πίει το πικρότερον ποτήριον της δουλείας, «Ελλάς, χαίρε! Ανάστα!»!!

Και η Ελλάς ξεπετάχθηκε ορθή!

Αλλά, αδελφοί! Θα ήμεθα ανάξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων, εάν είχαμε να παρουσιάσωμεν μόνον τα διπλώματα ευγενείας των προγόνων μας. Όχι! Δόξα τω Θεώ, επί των ημερών μας είδομεν το άστρον της Ελλάδος, να μεσουρανή όσον ουδέποτε άλλοτε, κατά την τρισχιλιετή ιστορία της Πατρίδος μας!

«Στώμεν ευλαβώς»! Δακρύσωμεν από χαράν, από ρήγος! Είναι 28η Οκτωβρίου 1940, κατά την οποίαν επανελήφθη το Ελληνικόν θαύμα! Ένα μυριόστομον «ΟΧΙ» ηκούσθη από τα χείλη όλων των Ελλήνων! Και η Ανθρωπότης είδε και εθαύμασε!! Διότι εκεί, εις τα Αλβανικά βουνά, δεν συνετρίβη απλώς ο φασισμός, αλλ’ εκεί η Ελλάς, έδιδε την ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, της οποίας η σημασία δεν έχει κατανοηθή πλήρως ακόμη.

Αδελφοί! «Στώμεν ευλαβώς», εμπρός εις το πολυάνδριον των μυριάδων νεκρών της φίλτατης Πατρίδος, των παλαιών και των νέων, οι οποίοι εξεψύχησαν τραγουδώντας: «Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά!»!!

«Στώμεν ευλαβώς! Στώμεν μετά φόβου!»!

Εορτάζοντες εφέτος, εν μέσω ερειπίων, την Εθνικήν Εορτήν, ένα έχομεν καθήκον:

Να ομονοήσωμεν!!

Ας ακουσθούν αι στροφαί του Εθνικού μας ποιητού:

«Από στόμα οπού φθονάει,
παλληκάρια, ας μην `πωθεί,
πώς το χέρι σας κτυπάει
του αδελφού την κεφαλή;

Μην ειπούν στο στοχασμό τους
τα ξένα έθνη αληθινά:
Εάν μισούνται ανάμεσό τους
δεν τους πρέπει ελευθεριά.

Τέτοια αφήστενε φροντίδα
όλο το αίμα οπού χυθεί
για θρησκεία και για πατρίδα
όμοιαν έχει την τιμή.

Στο αίμα αυτό, που δεν πονείτε
για πατρίδα, για θρησκειά,
σας ορκίζω, αγκαλιασθείτε
σαν αδέλφια γκαρδιακά.

Πόσον λείπει, στοχασθείτε,
πόσο ακόμη  να παρθεί
πάντα η νίκη, αν ενωθείτε,
πάντα εσάς θ’ ακολουθεί»!!

Αδελφοί Έλληνες, κάτοικοι της πολυπαθούς ταύτης γωνίας της Δ. Μακεδονίας. Ας δοξάσωμεν τον Θεόν των πατέρων μας, διά την σημερινήν ημέραν. Αλλά ας ενισχύωμεν, ας αυξάνωμεν καθημερινώς μέσα στα στήθη μας το αίσθημα της ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΤΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Ας γραφή εις την καρδίαν μας ότι:

«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιώτερόν εστιν η Πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρά ανθρώποις ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ!»!!

Μη λησμονώμεν ότι, όπως ορθώς εγράφη, αυτήν την στιγμήν έχομεν εις τα χέρια μας ένα ένταλμα πληρωμής, και το ένταλμα αυτό λέγεται ΝΙΚΗ! Χίλιοι άνθρωποι ζητούν να πάρουν από τα χέρια μας, χίλια ξένα συμφέροντα προσπαθούν να το ακυρώσουν. Και, δυστυχώς, τους βοηθούμεν ημείς οι Έλληνες... Πώς;;; Με τα μίση μας…

Λοιπόν, σύνθημά μας: ΑΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΙΣΗ, ΔΙΑ ΝΑ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ! ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΙΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΘΑΝΟΥΝ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΘΗ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ! ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΝ ΕΔΟΞΑΣΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΘΑ ΤΗΝ ΔΟΞΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝ!>>!!

Πηγή Κειμένου: «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1, μέρος β΄, σελ. 173-175, Κοζάνη 2003, (Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου).

Το κείμενο το είδαμε εδώ: augoustinos-kantiotis