Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

ΣΟΦΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ!!

 

Φίλους κατ’ εξοχήν του Θεού, ω ιερέ φίλε, εμείς οι "αμόρφωτοι", θεωρούμε τις   Νοερές και Ασώματες Δυνάμεις των Αγγέλων!!

Γνησίους δούλους του Θεού, εκείνους που εξετέλεσαν και εκτελούν το Πανάγιο Θέλημά Του, ακούραστα και χωρίς καμμία παράλειψι!!

Αχρείους   δούλους, ονομάζουμε αυτούς που αξιώθηκαν μεν να λάβουν το Άγιον Βάπτισμα, δεν εφύλαξαν όμως γνήσια τις προς τον Θεόν υποσχέσεις τους.

Ως   ξένους και εχθρούς του Θεού, θα εννοήσωμε αυτούς που είναι αβάπτιστοι ή δεν έχουν ορθή πίστι.

Αντίπαλοι τέλος του Θεού, είναι εκείνοι οι οποίοι όχι μόνον απέκρουσαν και απέρριψαν από την ζωή τους το Θέλημα του Κυρίου, αλλά και πολεμούν με πάθος αυτούς που το τηρούν.

 

Ο Θεός είναι, για όσους θέλουν, η Ζωή και η Σωτηρία τους!!

Είναι   κάτι παρόμοιο με την ακτινοβολία του φωτός, με την θέα του ηλίου και με την εναλλαγή των εποχών (τα οποία προσφέρονται εξ ίσου σε όλους τους ανθρώπους)!! Και δεν   μπορεί να είναι διαφορετικά, διότι «δεν υπάρχει προσωποληψία εις τον Θεόν» (πρβλ. Ρωμ. Β´11΄)!!!

 

«Κλίμαξ», Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου.