Σάββατο 18 Μαΐου 2024

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ, ΕΙΣ… «ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ»!!!


 

Εις έτερον νέον, ισχυριζόμενον ότι τα ράσα, τα γένεια και η κόμη είνε εμπόδιον διά την είσοδον εις τον Κλήρον, έλεγεν (ο π.Ιωήλ):

«Σκέψου τί θα έκαναν αυτοί που τα λέγουν αυτά, αν επρόκειτο να αντιμετωπίσουν όχι τις “δυσκολίες” αυτές, αλλά τα όσα αντιμετώπισεν ο Απόστολος Παύλος...

“Ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις· ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς ἐῤῥαβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι·” (Β΄Κορινθ. ΙΑ΄23-27΄)!!!

Αυτά υπέστη ο Απόστολος Παύλος και έ χ α ι ρ ε  δι’ αυτά!!! 

Και εμείς σκεπτόμεθα τα ράσα και τα μαλλιά και τα γένεια…

Μα δεν εντρεπόμεθα λιγάκι…;;;»!!

 

Πηγή:

ΙΒ’. Τα ράσα είναι εμπόδιον…

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακοπούλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.